Годишна данъчна декларация.

Счетоводна кантора
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ !!!
19.12.2018
кин консулт
Търгуващите в Интернет декларират електронните си магазини в НАП до 29 юни
09.05.2019
кин консулт

нап

Какво е годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ? 

С годишната данъчна декларация гражданите сами определят дължимия от тях данък върху общата годишна данъчна основа за доходите, който са придобили през предходната година. Чрез тази декларация те се самозадължават пред НАП. В България доходите се облагат с плосък данък от 10%. Данъкът на едноличните търговци е 15%.

Какъв е срокът за подаване на декларацията?

До 30 април на годината, следваща годината, в която е получен доходът.

Къде се подава?
  • По електронен път с персонален идентификационен код (ПИК), като получаването му е безплатно от всеки офис на НАП, или с квалифициран електронен подпис (КЕП). За целта трябва да притежавате ПИК или КЕП и да сте подали заявление в НАП, че искате да общувате с администрацията чрез интернет.
  • По пощата – с обратна разписка.
  • На място в определени пощенски станции срещу входящ номер.
  • В офиса на НАП по постоянен адрес.
Попълване на годишната данъчна декларация с бар код

От интернет страницата на НАП може да се изтегли декларация за облагане на доходите с баркод. Това е програмен продукт, чрез който много лесно и бързо може да се попълни декларацията и да се изчисли дължимия данък без аритметични грешки.

 

източник: НАП

януари,  2019 г.