Годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица (по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017г.)

Счетоводни новини
Годишно приключване в НАП в периода 01.01.2017 г. – 09.01.2017 г.
03.01.2017
САНКЦИИ относно:
05.01.2017

Годишна декларация

С годишната данъчна декларация гражданите сами определят дължимия от тях данък върху общата годишна данъчна основа за доходите, който са придобили през предходната година.

В България доходите се облагат с плосък данък от 10%. Данъкът на едноличните търговци е 15%.

Декларация за доходите подава:

  1. Всяко местно физическо лице, което през предходната година е:

– получило доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа или данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец;

– иска да ползва данъчни облекчения;

– лице, което е плащало патентен данък;

– дало или получило заем/и от други граждани или дружества в размер на общо над 10 000 лв. или има непогасени остатъци общо над 40 000 лв. от дадени или получени заеми през годината или през предходните пет години;

– притежава акции и дялови участия в дружества и недвижима собственост в чужбина;

– е придобило доходи от източник в чужбина, подлежащи на облагане с окончателен данък.

 

2. Всяко чуждестранно физическо лице, което през предходната година е получило доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа от източник в България.

Срок за подаване на декларацията.

Срокът за подаването на декларацията за облагане на доходите (за 2016 г.) изтича на 2 май 2017 г. (тъй като 30 април е неделя, а 1 май е почивен ден).

Източник: НАП

01. 2017 г.